Ruwac header mit KeyVisual Datenschutz

Politika ochrany osobných údajov a informačné povinnosti podľa DSGVO

Ochrana údajov podľa DSGVO

Ochrana údajov a vašich osobných údajov je našou najvyššou prioritou. Nižšie vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov na našej webovej stránke. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami platného zákona o telemédiách (TMG) a platného všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO), ako aj nového spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG-neu).

1. meno a adresa zodpovednej osoby

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle zastúpená vedením: Axel Runge, Thomas Runge
tel.: 05226 - 98300, e-mail: ruwac(at)ruwac.de

2. kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, An der Blanken Mühle 17, 49328 Melle,
E-mail: info(at)datenschutz-os.de

3. spracovanie osobných údajov na našej webovej stránke

3.1 Poskytovanie webovej stránky a vytváranie protokolových súborov
Na to, aby ste navštívili našu webovú stránku a získali informácie na nej obsiahnuté, nie je potrebné, aby ste poskytli osobné údaje.
Počas vašej návštevy našej webovej lokality zhromažďujeme a používame len údaje, ktoré nám automaticky odovzdáva váš internetový prehliadač:

 • dátum a čas, kedy ste vstúpili na jednu z našich internetových stránok
 • typ vášho prehliadača
 • nastavenia vášho prehliadača
 • vašu IP adresu
 • stránky, ktoré ste navštívili

Tieto údaje používame na to, aby sme vám umožnili technickú návštevu našej stránky. Tieto údaje používame aj na štatistické účely a na zlepšenie dizajnu a rozloženia našej webovej stránky. IP adresu ukladáme na účely zaručenia a udržiavania IT bezpečnosti (napr. detekcia a obrana proti tzv. DOS útokom) a funkčnosti.
Právnym základom dočasného uchovávania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

3.2 Formuláre s osobnými údajmi
Osobné údaje sa zhromažďujú len vtedy, ak ich dobrovoľne poskytnete v rámci žiadosti o kontakt alebo žiadosti.

3.3 Kontaktný formulár, žiadosť
Na našej webovej stránke sa nachádza niekoľko kontaktných formulárov, ktoré môžete použiť na elektronický kontakt.
Pri použití týchto možností sa údaje zadané do vstupnej masky prenášajú k nám a ukladajú sa. Tieto údaje závisia od príslušného formulára:

 • Spoločnosť
 • Názov
 • Krstné meno
 • Ulica, číslo domu
 • PSČ, miesto bydliska
 • E-mailová adresa
 • Telefón
 • Fax

Na spracovanie údajov môže byť počas procesu odosielania vyžiadaný váš súhlas a odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov.
Údaje odoslané prostredníctvom formulára sa k nám prenesú v zašifrovanej podobe.
Prípadne je možné nás kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy. V tomto prípade budú osobné údaje používateľa odoslané spolu s e-mailom uložené.

3.4. Účely a právny základ spracovania údajov
Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky je výlučne na účely spracovania kontaktu. V prípade kontaktu prostredníctvom e-mailu ide zároveň o nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní údajov.
Právnym základom spracúvania údajov zaslaných v rámci zasielania e-mailu je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.
Právny základ v konaní o žiadosti vyplýva z § 26 BDSG-Neu a článku 88 DSGVO. Účelom zhromažďovania vašich osobných údajov je konanie o žiadosti. Vaše údaje žiadateľa preto použijeme len na účely spracovania vašej žiadosti.

3.5. Trvanie uchovávania alebo kritériá na určenie trvania
Kontaktný formulár: Ak účel uchovávania údajov už neplatí, osobné údaje sa zablokujú alebo vymažú, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania.
Žiadosť: Vaše osobné údaje uchovávame po prijatí vašej žiadosti. Ak vás prijmeme do zamestnania, vaše údaje uchádzača budeme uchovávať v rámci zákonných lehôt uchovávania po prípadnom ukončení príslušného pracovného pomeru. Ak vašu žiadosť zamietneme, vaše údaje uchádzača uchovávame šesť mesiacov po zamietnutí vašej žiadosti, pokiaľ nám neudelíte súhlas s ich uchovávaním na dlhšie obdobie.

3.6 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov údajov (ak sa uskutoční prenos údajov)

V rámci spoločnosti dostanú vaše údaje tie oddelenia, ktoré ich potrebujú na vybavenie vašej žiadosti. V súvislosti s procesom podávania žiadostí sa vaše údaje prenesú na príslušné odborné oddelenie.

3.7 Informácie o právach dotknutých osôb
Každá dotknutá osoba má podľa GDPR právo na nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na informácie podľa článku 15 DSGVO
 • Právo na opravu nepresných údajov podľa čl. 16 DSGVO
 • právo na vymazanie údajov podľa článku 17 DSGVO
 • Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 DSGVO
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 DSGVO
 • Právo namietať podľa článku 21 DSGVO

Ak chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva alebo odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej v tiráži.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Toto právo môžete uplatniť u dozorného orgánu v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, pracovisko alebo miesto údajného porušenia.
Predtým, ako sa so sťažnosťou obrátite na príslušný dozorný orgán, by sme vás chceli požiadať, aby ste si túto záležitosť vyjasnili s naším úradníkom pre ochranu údajov.

3.8. Plánovaný prenos údajov do tretích krajín
V súčasnosti nedochádza k prenosu údajov do tretích krajín a ani v budúcnosti sa takýto prenos neplánuje.

4. používanie súborov cookie

Na našej webovej stránke používame takzvané "cookies". Ide o malé textové súbory, ktoré sa posielajú z nášho webového servera do vášho počítača, aby ho identifikovali počas celej doby vašej návštevy. Prostredníctvom týchto súborov cookie nezhromažďujeme žiadne osobné údaje.

Prezentácia našej webovej stránky je možná aj bez ukladania súborov cookie. Ukladanie súborov cookie môžete deaktivovať v nastaveniach svojho prehliadača alebo ho nastaviť tak, aby vás informoval o zamýšľanom ukladaní internetovou stránkou. V takom prípade sa rozhodnete, či chcete súbor cookie prijať. Pre plný rozsah funkcií našej webovej stránky je však z technických dôvodov potrebné povoliť dočasné súbory cookie v plnom rozsahu.

5. používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc ("Google"). Tá zhromažďuje a ukladá údaje, z ktorých sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používateľov. Tieto používateľské profily sa používajú na analýzu správania návštevníkov a vyhodnocujú sa s cieľom zlepšiť a prispôsobiť našu webovú lokalitu potrebám našich návštevníkov.

Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane časti vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Takisto nebude kombinovať pseudonymizované profily používania s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez vášho výslovného súhlasu, ktorý musí byť udelený osobitne. Zhromažďovanie údajov na účely štatistiky používania a prenos do spoločnosti Google sa uskutočňuje pomocou rozšíreného kódu "gat._anonymizeIp();". Zber IP adries je teda anonymizovaný (tzv. maskovanie IP).

6. bezpečnostné opatrenia

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, najmä pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom. Radi by sme upozornili, že napriek všetkým bezpečnostným opatreniam môže prenos údajov na internete viesť k tomu, že tretie strany tieto údaje zaznamenajú alebo sfalšujú.

7. kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese uvedenej v tiráži.

8. aktualizácia našich zásad ochrany osobných údajov

Pokračujúci technický vývoj v oblasti IT technológií a internetu si vyžaduje aj úpravu existujúceho vyhlásenia o ochrane údajov. Preto si vyhradzujeme právo na doplnenie alebo zmenu tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Informačné povinnosti podľa DSGVO

Požiadavky na informáciepodľa DSGVO -pre stiahnutie kliknite sem

Informačné povinnosti týkajúce sa postupu podávania žiadostí podľa článku 13 DSGVO -stiahnuť tu